DOCUMENTS DESCARREGABLES

> DECLARACIÓ RESPONSABLE <
Menors d'edat
Majors d'edat

> DOCUMENTS PER A INSCRIPCIONS <

Autorització sortides i drets d'imatge
Autorització de tractament de dades
Autorització AMPA
Autorització administració de medicaments

Autoritzacions Musicoteràpia i Música flexible
(només alumnes de Musicoteràpia)
Autoritzacions Logopèdia
(només alumnes de Logopèdia)